1. V dreveniciach môžeme ubytovať len hostí, ktorí sa riadne prihlásia, za týmto účelom po príchode predložia svoj platný doklad totožnosti ( obč.preukaz,cest. pas) a sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za maloleté deti koná zástupca.
 2. Účet za rezervovaný pobyt a daň z ubytovania, platenú obci sa spravidla vyrovná pri príchode.
 3. Platný cenník je uvedený na našej webovej stránke a v objekte.
 4. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 15.00 h do 19.00 h, v deň odchodu uvoľniť drevenicu do 10.00 h. Neskorší príchod aj odchod je možný po dohode, potrebné nahlásiť vopred.
 5. V celom objekte drevenice platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory ( v altánku, pri ohnisku). Je potrebné brať do úvahy zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody.
 6. Vo vnútri drevenice sa prezúva. Pred vstupom dovnútra je potrebné očistiť si obuv. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme vhodnú domácu obuv. Je zakázaný vstup do drevenice v športovej obuvi (lyžiarky, turistická obuv a pod .)
 7. V čase od 23.00 h do 6.00 h je povinnosť dodržiavať nočný kľud.
 8. Hosť má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. Vo vlastnom záujme je povinný si prekontrolovať stav a funkčnosť zariadenia a nedostatky ihneď oznámiť. Akékoľvek poruchy počas pobytu nám hláste.
 9. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do elektrických sietí, inštalácii a prístrojov.
 10. Pred odchodom z drevenice je hosť povinný vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere.
 11. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 50 ,- Eur.
 12. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.
 14. Pri ochorení alebo zranení je nutné kontaktovať majiteľa alebo priamo zdravotnícke zariadenie.
 15. Posteľná bielizeň, uteráky, kuchynské utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Slúžia na celý pobyt, sú v cene ubytovania. Pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok.
 16. Hostia majú k dispozícií vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené.
 17. V objekte sú nádoby na odpadky, s možnosťou separovania (plasty, sklo, komunálny odpad).
 18. Hosť je povinný udržiavať poriadok vo celom objekte a v deň odchodu ho dať do pôvodného stavu (umyť riad, uložiť záhradný nábytok, uložiť hračky v detskom kútiku).
 19. Ubytovanie domácich zvierat je povolené po dohode. Zvieratá nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a kŕmenie inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša všetky škody spôsobené zvieraťom.
 20. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.)
 21. Za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu majiteľ nezodpovedá.
 22. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia hosťom, zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 23. Na začiatku pobytu hosť neskladá kauciu, po skončení pobytu nahlási škody a poškodený majetok uhradí v plnej výške.
 24. Tento poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom pri dojednávaní podmienok a pri preberaní objektu. Jeho neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinností.
 25. V prípade, že ho závažným spôsobom hosť poruší, majitelia majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení drevenice.